ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜủ ᴄʜốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴍỹ ᴋɪềᴍ ᴄʜế ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ

ᴄáᴄ ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ᴍỹ ở ᴀʟᴀsᴋᴀ đᴀɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄăɴ ᴄứ ᴛʀọɴɢ ʏếᴜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ở Ấɴ Độ ᴅươɴɢ-ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ʙắᴄ ᴋɪɴʜ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛớɪ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ʜóᴀ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ở ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴠớɪ sáɴɢ ᴋɪếɴ ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴛơ ʟụᴀ ᴠùɴɢ ᴄựᴄ.

ᴄáᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ǫᴜâɴ độɪ ᴍỹ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟽 ɴóɪ ʀằɴɢ, ʜọ ᴄᴏɪ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ʙắᴄ ᴄựᴄ ʟà ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴋɪềᴍ ᴄʜế ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ɴướᴄ ɴàʏ ᴍᴜốɴ đưᴀ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ᴋɪếɴ ᴠàɴʜ đᴀɪ ᴠà ᴄᴏɴ đườɴɢ. ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴄũɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴍỹ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ở Ấɴ Độ ᴅươɴɢ-ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ

ᴛàᴜ ᴘʜá ʙăɴɢ ʜᴇᴀʟʏ ᴄủᴀ ᴍỹ ở ɢầɴ ᴏʟɪᴋᴛᴏᴋ, ᴀʟᴀsᴋᴀ, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻. Ảɴʜ: ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ʙờ ʙɪểɴ ᴍỹ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ǫᴜâɴ độɪ ᴍỹ ᴅᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴡɪʟsᴏɴ ᴄó ᴛʀụ sở ᴛạɪ ᴡᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴘʜó ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴍỹ, ᴛướɴɢ ᴄʟɪɴᴛᴏɴ ʜɪɴᴏᴛᴇ ᴠà ᴛʜư ᴋý ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄủᴀ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴍỹ ᴋᴇʟʟɪ sᴇʏʙᴏʟᴛ đã ɴóɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴠớɪ “𝟼 ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴋʜáᴄ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ʟợɪ ᴛʜế ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ”, ɴɢᴏạɪ ᴛʀừ ɴɢᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ ở ʙắᴄ ᴄựᴄ ʟà đɪềᴜ ᴄó ᴛʜể ʜɪểᴜ đượᴄ ᴅᴏ ᴍᴏsᴄᴏᴡ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛớɪ ᴛʀữ ʟượɴɢ ᴅầᴜ ᴍỏ ᴠà ᴋʜí đốᴛ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ, ᴠà ᴍỹ ᴠẫɴ sẽ để ɴɢỏ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ đưᴀ ɴɢᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ đốɪ ᴛʜᴏạɪ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙắᴄ ᴄựᴄ, ɴʜưɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙà sᴇʏʙᴏʟᴛ, ᴠɪệᴄ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛự ᴛᴜʏêɴ ʙố ʟà ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɢầɴ ʙắᴄ ᴄựᴄ ʟạɪ ʟà “đɪềᴜ đáɴɢ ᴋɪɴʜ ɴɢạᴄ”.

“ɴếᴜ ɴʜìɴ ᴠàᴏ ʙảɴ đồ ᴛừ ᴛʀêɴ xᴜốɴɢ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ đɪềᴜ đó, ɴʜưɴɢ ʜọ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ʜóᴀ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ ᴍɪɴʜ ở ʙắᴄ ᴄựᴄ ɴếᴜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ sáɴɢ ᴋɪếɴ ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴛơ ʟụᴀ ᴠùɴɢ ᴄựᴄ. Đâʏ ʟà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙắᴄ ᴄựᴄ để đảᴍ ʙảᴏ ʟợɪ íᴄʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đượᴄ ʙảᴏ ᴠệ”, ʙà sᴇʏʙᴏʟᴛ ɴóɪ.

ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴛơ ʟụᴀ ᴠùɴɢ ᴄựᴄ ʟà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ᴋɪếɴ ᴠàɴʜ Đᴀɪ ᴠà ᴄᴏɴ đườɴɢ ʀộɴɢ ʟớɴ ʜơɴ ɴʜằᴍ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴅự áɴ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄảɴɢ ʙɪểɴ, đườɴɢ sắᴛ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ sở ʜạ ᴛầɴɢ ᴋʜáᴄ, ᴠà ʟà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ 𝟻 ɴăᴍ ᴛớɪ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ. ɴɢᴏàɪ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴍớɪ đượᴄ ᴍở ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, ʙắᴄ ᴋɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜóɴɢ ᴠệ ᴛɪɴʜ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸 để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠậɴ ᴛảɪ ʙɪểɴ ᴠà ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sự ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴄủᴀ ʙăɴɢ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ.

ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ǫᴜêɴ ᴍấᴛ ʀằɴɢ ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴍộᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴠà đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴍọɪ đɪềᴜ ᴄó ᴛʜể để ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ở ʙắᴄ ᴄựᴄ, ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ ɴướᴄ ɴàʏ đᴀɴɢ để ᴍắᴛ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ địɴʜ ʜìɴʜ sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜậᴘ ᴋỷ ᴛớɪ”, ôɴɢ ᴍᴀʀᴋ ɢʀᴇᴇɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴡɪʟsᴏɴ ɴóɪ.

ᴍỹ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ đồɴɢ ᴍɪɴʜ ʙắᴄ ᴄựᴄ

ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠɪệᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴄủᴀ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ, ᴘʜầɴ ʟᴀɴ, ɴᴀ ᴜʏ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đồɴɢ ᴍɪɴʜ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴍỹ ɴʜư ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ để ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄáᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ɢɪớɪ ǫᴜâɴ sự ᴍỹ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴄáᴄ ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜâɴ sự ở ᴀʟᴀsᴋᴀ đᴀɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ở Ấɴ Độ ᴅươɴɢ-ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ɴơɪ ᴍỹ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ để ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɴʜữɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ʙàɴʜ ᴛʀướɴɢ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

“ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ɴɢʜĩ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ sứᴄ ᴍạɴʜ ǫᴜâɴ sự đượᴄ đặᴛ ở ᴘʜíᴀ ᴄựᴄ ʙắᴄ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ở ᴀʟᴀsᴋᴀ, ʙởɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ ɴằᴍ ở ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ 𝟸 ᴄʜɪếɴ ᴛʀườɴɢ ʟớɴ: Ấɴ Độ ᴅươɴɢ-ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠà ᴄʜâᴜ Âᴜ. ᴠề ʙảɴ ᴄʜấᴛ, ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ʜìɴʜ ᴅᴜɴɢ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ sứᴄ ᴍạɴʜ ᴛừ ᴀʟᴀsᴋᴀ ᴛớɪ ᴄả 𝟸 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ”, ôɴɢ ʜɪɴᴏᴛᴇ ɴóɪ.

“ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ʟà đó ʟà ɴơɪ ᴄựᴄ ᴋỳ ʜɪệᴜ ǫᴜả để đặᴛ ᴄăɴ ᴄứ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ. Đâʏ ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà ʟý ᴅᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ đầᴜ ᴛư ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴơɪ ɴʜư ᴀɴᴄʜᴏʀᴀɢᴇ ᴠà ғᴀɪʀʙᴀɴᴋs, ᴠà ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ xúᴄ ᴛɪếɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴍở ʀộɴɢ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴛầᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ ᴠà ᴄầɴ ᴘʜảɪ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ sứᴄ ᴍạɴʜ ǫᴜâɴ sự ở đó”, ôɴɢ ʜɪɴᴏᴛᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛướɴɢ ʜɪɴᴏᴛᴇ, ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴍỹ đᴀɴɢ ᴄʜɪ ᴛớɪ 𝟼 ᴛỷ ᴜsᴅ/ɴăᴍ ở ɴướᴄ ʟáɴɢ ɢɪềɴɢ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ʙắᴄ ᴄựᴄ ᴠà ᴄᴏɴ số ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴋʜɪ ʜɪệɴ đạɪ ʜóᴀ ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ – ʜệ ᴛʜốɴɢ đượᴄ ᴍỹ ᴠà ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ɴɢâɴ sáᴄʜ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ đồɴɢ ᴍɪɴʜ ʙắᴄ ᴄựᴄ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴡɪʟʟɪᴀᴍ ʟɪǫᴜᴏʀɪ ᴛʜᴜộᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴍỹ đề ᴄậᴘ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ɴᴀ ᴜʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ɴᴀ ᴜʏ ᴘʜóɴɢ 𝟸 ᴠệ ᴛɪɴʜ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠùɴɢ ᴄựᴄ./.

Theo: VOV

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*