ʙɪêɴ độɪ ᴛàᴜ ʜộ ᴠệ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴄủᴀ ʜảɪ ǫᴜâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ᴛạɪ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴɢᴀ

sự ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴠà ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʙɪêɴ độɪ ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻, 𝟶𝟷𝟼 ᴠàᴏ ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ sự ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜảɪ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ʜǫɴᴅᴠɴ) đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴍà ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ʟʙ ɴɢᴀ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜảɪ ǫᴜâɴ ʟʙ ɴɢᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ.

sáɴɢ ɴᴀʏ ( 𝟸𝟻/𝟶𝟽), ᴛạɪ ᴛᴘ ᴠʟᴀᴅɪᴠᴏsᴛᴏᴋ, ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ (ʟʙ) ɴɢᴀ đã ᴅɪễɴ ʀᴀ ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ᴛàᴜ ʜảɪ ǫᴜâɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ɴʜâɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ 𝟹𝟸𝟻 ɴăᴍ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʜảɪ ǫᴜâɴ ʟʙ ɴɢᴀ. (Ảɴʜ: ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟼𝟸 ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ)

ʙɪêɴ độɪ ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻-ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ, ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟼-ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟼𝟸, ᴠùɴɢ 𝟺 ʜảɪ ǫᴜâɴ ᴄùɴɢ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛàᴜ ʜảɪ ǫᴜâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ. ᴄʜɪếɴ ʜạᴍ ᴅẫɴ đầᴜ độɪ ʜìɴʜ ᴛàᴜ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ʟà ᴛàᴜ ᴛᴜầɴ ᴅươɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴠᴀʀʏᴀɢ ᴄủᴀ ʜạᴍ độɪ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ. (Ảɴʜ: ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟼𝟸 ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ)

ᴛʀᴏɴɢ độɪ ʜìɴʜ ᴛàᴜ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ, ʜᴀɪ ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻 ᴠà 𝟶𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴổɪ ʙậᴛ ᴠớɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟá ᴄờ ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴛᴜɴɢ ʙᴀʏ đượᴄ ᴛʀᴇᴏ ᴄạɴʜ ǫᴜốᴄ ᴋỳ ʟʙ ɴɢᴀ. ᴋʜɪ ᴛàᴜ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴅᴜʏệᴛ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻 ᴠà 𝟶𝟷𝟼, ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ, sĩ ǫᴜᴀɴ ᴛʀêɴ ᴛàᴜ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴛʜứᴄ ᴄʜàᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ ʟệɴʜ ᴛàᴜ ʜảɪ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ (ʜǫɴᴅ) ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴛʀᴏɴɢ ảɴʜ: ʙɪêɴ độɪ ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻,𝟶𝟷𝟼 ᴛʀᴏɴɢ ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ. (Ảɴʜ: ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟼𝟸 ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ)

sự ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴠà ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʙɪêɴ độɪ ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻, 𝟶𝟷𝟼 ᴠàᴏ ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ sự ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜảɪ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ʜǫɴᴅᴠɴ) đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴍà ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ʟʙ ɴɢᴀ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜảɪ ǫᴜâɴ ʟʙ ɴɢᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ; đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɴʜằᴍ đáᴘ ʟạɪ ᴛʜịɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀướᴄ sự ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ʜảɪ ǫᴜâɴ ʟʙ ɴɢᴀ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴅᴏ ʜǫɴᴅᴠɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴀsᴇᴀɴ 𝟸𝟶𝟸𝟶. ᴛʀᴏɴɢ ảɴʜ: ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟻 ᴛʀᴏɴɢ ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ. (Ảɴʜ: ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟼𝟸 ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ)

Đâʏ ʟà ʟầɴ ᴛʜứ 𝟸 ʜǫɴᴅ ᴠɴ ᴄử ᴛàᴜ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ɴʜâɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʜảɪ ǫᴜâɴ ʟʙ ɴɢᴀ. ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟼-ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴄùɴɢ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ đã ᴛớɪ ᴛʜăᴍ ᴛᴘ ᴠʟᴀᴅɪᴠᴏsᴛᴏᴋ ᴠà ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ ɴʜâɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ 𝟹𝟸𝟹 ɴăᴍ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʜảɪ ǫᴜâɴ ʟʙ ɴɢᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ảɴʜ: ᴛàᴜ 𝟶𝟷𝟼 ᴛʀᴏɴɢ ʟễ ᴅᴜʏệᴛ ʙɪɴʜ. (Ảɴʜ: ʟữ đᴏàɴ 𝟷𝟼𝟸 ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ)

Ngoài tham gia Lễ duyệt binh của Hải quân LB Nga, Biên đội Tàu 015, 016 còn tham gia thi đấu môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 từ ngày 22/08 đến ngày 04/09/2021 diễn ra tại thành phố Vladivostok. Thành viên đoàn công tác và cán bộ Biên đội tàu 015, 016 chào tàu chỉ huy theo Điều lệnh tàu HQNDVN. (Ảnh: Lữ đoàn 162 cung cấp)./.

Theo: VOV

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*